Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ UYUM YÖNETMELİĞİ

*17.10.2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürüğe girmiştir.

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2 – Bu yönetmelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

MADDE 3 – Bu yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;

 1. Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulu’nu,
 2. Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
 3. Müdür: Merkezin Müdürü’nü,
 4. Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü’nü,
 5. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni,
 6. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı:

MADDE 5 – Merkezin amacı, ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin fark edilmesi ve belirlenmesine, sağlıklı gelişimleri, kapasitelerini kullanma ve eğitimleri için yaşam boyu desteklenmelerine, gizilgüçlerini kullanarak üst düzeyde gelişmelerine ve çeşitli özel yetenekleri yönünde yetiştirilmelerine katkıda bulunacak disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlamak; bu alanda çalışan uygulayıcı ve araştırmacılara yol gösterici çalışmalar yapmak; yapılan uygulama ve araştırmaların zenginleştirilmesini ve ortaya konulacak çalışmaların üstün yeteneklilere ve toplumumuza yararlı biçimde kullanılmasını desteklemektir.

Merkezin Etkinlik Alanları:

MADDE 6 – Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda etkinliklerde bulunur:

 1. Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin gelişimleri, psikolojik gereksinimleri ve eğitimleri ile ilgili uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak,
 2. Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların erken yaşlarda fark edilmeleri ve belirlenmeleri için bu konu ile ilgili kesimlere yönelik farkındalık kazandırıcı ve bilgilendirici eğitim programı, görüş paylaşımı ve kurs düzenleme etkinlikleri gerçekleştirmek,
 3. Üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi, gelişimi, sunulacak psikolojik destek ve eğitim için görevli meslek mensuplarına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı, bilimsel, meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek,
 4. Üstün yeteneklilere yönelik belirleme, gelişim, psikolojik destek ve eğitim etkinliklerinin ülke genelindeki ve her gelişim dönemindeki üstün yeteneklilere yayılması yönünde çalışmalar yapmak,
 5. Üstün yeteneklilerin belirlenmesi için bireysel farklılıklara ve kültüre duyarlı bireyi tanıma araçları geliştirmek ve uygulamak,
 6. Risk altındaki üstün yeteneklilerin belirlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Üniversitemiz bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yapılarak, üstün yetenekli bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini bütüncül olarak destekleyen, ülkemiz koşullarında uygulanabilirliği olan psikolojik danışma ve rehberlik yaklaşımları geliştirmek ve eğitim programları hazırlamak,
 8. Üstün yetenekli yetişkinler ve çocuklar ile üstün yetenekli çocuğu olan ailelere psikolojik danışma ve rehberlik  hizmetleri sunmak,
 9. Kamu ve özel kuruluşlara üstün yeteneklilerin bütüncül gelişiminin ve eğitiminin desteklenmesi alanında danışmanlık hizmeti vermek,
 10. Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak,
 11. Üstün yeteneklilerle ilgili psikolojik danışma, eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçlarla kurulan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bulunmak,
 12. Üstün yetenekli çocukların bütüncül gelişimi, psikolojik olarak desteklenmesi ve eğitimleri ile ilgili elde edilen bilgilerin elektronik arşiv sistemini oluşturmak, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı, görsel ya da elektronik yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik elektronik iletişim ağı kurmak,
 13. Çanakkale ili ve çevresinde üstün yeteneklilere destek, danışmanlık ve bilgi ağı oluşturmak,
 14. Merkezin etkinlik alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kuru ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak,
 15. Üniversitelerde üstün yeteneklilerin psikolojisi ve eğitimi ile ilgili lisans ve lisans üstü düzeylerde ders ve seminerler verilerek psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan bilim insanlarının bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunan araştırmacıları desteklemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – Merkezin yönetim organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkez Müdürü ve Görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü,  Merkezin etkinlik alanı ile ilgili çalışan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin etkinlik alanı ile Üniversitede görevli ilgili öğretim elemanları arasından Merkez Müdürü’nün önereceği  iki kişi Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Merkez Müdürü’nün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü’nün görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Merkez Müdürünün Görevleri:

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkez’i temsil etmek,
 2. Müdür Yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,
 3. Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulu’na başkanlık etmek ve Merkez’in çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,
 4. Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek,
 5. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
 6. Merkezin yıllık etkinlik raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü’nün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile Üniversitenin Merkezin etkinlik alanı ile ilgili çalışmaları olan ve Merkez Müdürü’nün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıl süre ile yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden ayrılanların  ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri:

MADDE 11 – Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürü’nün çağrısı ile Merkez Müdürü’nün başkanlığında toplanmak,
 2. Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma planlarını ve programlarını belirlemek ve uygulamak,
 3. Merkezin araştırma-uygulama alt birimlerinin ve çalışma gruplarının kurulması ile ilgili kararları almak, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,
 4. Merkezin danışmanlık, eğitim, uygulama, araştırma, yayın etkinliklerini ve bu etkinliklerle ilgili esasları kararlaştırmak,
 5. Merkezin yıllık etkinlik raporunu inceleyip onaylamak,
 6. Merkez Danışma Kurulu’nun üyelerini seçmek,
 7. Merkez Yönetim Kurulu’nun karar vermesi gereken diğer işleri gerçekleştirmek.

Merkez Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun üyelerinden ve Merkezin etkinlikleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip  Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer üniversitelerle kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört kişi olmak üzere, toplam on bir kişiden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürü’nün  çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla Merkez Müdürü’nün başkanlığında olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü takdirde Merkez Danışma Kurulu’nu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Merkez Danışma Kurulunun Görevleri şunlardır:

 1. Merkezin etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili öneriler sunmak,
 2. Merkez Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve konsültasyona dayalı görüş ve önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 13. Maddesi’ne göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama Yetkilisi

MADDE 14 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş, Alet, Ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.